Percona – [ERROR] WSREP: It may not be safe to bootstrap the cluster from this node.

 

Alınan hata;

[root@rhelmysql1 ~]# systemctl start mysql@bootstrap.service
Job for mysql@bootstrap.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status mysql@bootstrap.service" and "journalctl -xe" for details.

Jul 13 15:16:50 rhelmysql1.gantek.com mysqld[30101]: 2017-07-13 15:16:50 30100 [ERROR] WSREP: It may not be safe to bootstrap the cluster from this node. It was not the last one to leave the cluster and may not contain all the update
Jul 13 15:16:50 rhelmysql1.gantek.com mysqld[30101]: 2017-07-13 15:16:50 30100 [ERROR] WSREP: wsrep::connect(gcomm://10.0.3.230,10.0.3.231) failed: 7
Jul 13 15:16:50 rhelmysql1.gantek.com mysqld[30101]: 2017-07-13 15:16:50 30100 [ERROR] Aborting
Jul 13 15:16:50 rhelmysql1.gantek.com mysqld[30101]:

 

Neden;

Percona cluster tutarsız kapandığı zaman karşılaşılabilir. Tutarsız kapandığı için cluster en son hangi node’un kapandığından emin olamadığı için veri bütünlüğünü sağlamak için bootstrap olarak mysql’i açmıyor.

Çözüm;

Hangi node’un en son kapandığı tespit edildikten sonra safe_to_bootstrap parametresi ile bootstrap force edilebilir.

[root@rhelmysql2 ~]# cat /var/lib/mysql/grastate.dat
# GALERA saved state
version: 2.1
uuid: f3cffdda-6799-11e7-b936-8758143b1b90
seqno: -1
safe_to_bootstrap: 1

- Daha sonra mysql'i bootstrap komutu ile açıyorum.

systemctl start mysql@bootstrap.service
Reklamlar

Find all ip addresses on Oracle RAC

[root@rhel04 ~]# srvctl config scan
SCAN name: rhel-scan.gantek.com, Network: 1/10.0.3.0/255.255.255.0/eth0
SCAN VIP name: scan1, IP: /rhel-scan.gantek.com/10.0.3.185
SCAN VIP name: scan2, IP: /rhel-scan.gantek.com/10.0.3.186
SCAN VIP name: scan3, IP: /rhel-scan.gantek.com/10.0.3.187

[root@rhel04 ~]# oifcfg getif
eth0 10.0.3.0 global public
eth1 192.168.3.0 global cluster_interconnect

[root@rhel04 ~]# oifcfg iflist -p -n
eth0 10.0.3.0 PRIVATE 255.255.255.0
eth1 192.168.3.0 PRIVATE 255.255.255.0
eth1 169.254.0.0 UNKNOWN 255.255.0.0

[root@rhel04 ~]# srvctl config network
Network exists: 1/10.0.3.0/255.255.255.0/eth0, type static

[grid@rhel03 ~]$ srvctl config nodeapps -a
Network exists: 1/10.0.3.0/255.255.255.0/eth0, type static
VIP exists: /rhel03-vip/10.0.3.173/10.0.3.0/255.255.255.0/eth0, hosting node rhel03
VIP exists: /rhel04-vip/10.0.3.175/10.0.3.0/255.255.255.0/eth0, hosting node rhel04

Find cluster name in Oracle RAC

selamlar,

aşağıdaki komut ile cluster name öğrenilebilir.

[root@rhel03 ~]# cemutlo -h
Usage: /u01/app/11.2.0/grid/bin/cemutlo.bin [-n] [-w]
        where:
        -n prints the cluster name
        -w prints the clusterware version in the following format:
                 <major_version>:<minor_version>:<vendor_info>
[root@rhel03 ~]# cemutlo -w
2:1:
[root@rhel03 ~]# cemutlo -n
rhel-cluster

ORA-04030: (pga heap,control file i/o buffer) – ORA-04030: (koh-kghu sessi,pmuccst: adt/record) – ORA-04030: (koh-kghucall ,pmucalm coll) hataları

Selamlar,

prod ortamında gece çalışan bir batch job’da aşağıdaki şekilde hatalar aldık.

Sat Sep 23 00:03:08 2017
Errors in file /u01/app/oracle/diag/rdbms/*****/*****1/trace/*****1_j000_19049.trc (incident=90554):
ORA-04030: 16328 bayt ayrýlmaya çalýþýlýrken iþlem belleði tükendi (koh-kghu call , pmuccst: adt/record)
Incident details in: /u01/app/oracle/diag/rdbms/*****/*****1/incident/incdir_90554/*****1_j000_19049_i90554.trc
Use ADRCI or Support Workbench to package the incident.
See Note 411.1 at My Oracle Support for error and packaging details.
Errors in file /u01/app/oracle/diag/rdbms/*****/*****1/trace/*****1_j000_19049.trc (incident=90555):
ORA-04030: 169040 bayt ayrýlmaya çalýþýlýrken iþlem belleði tükendi (pga heap, kgh stack)
ORA-04030: 16328 bayt ayrýlmaya çalýþýlýrken iþlem belleði tükendi (koh-kghu call , pmuccst: adt/record)
Incident details in: /u01/app/oracle/diag/rdbms/*****/*****1/incident/incdir_90555/*****1_j000_19049_i90555.trc
Use ADRCI or Support Workbench to package the incident.
See Note 411.1 at My Oracle Support for error and packaging details.

Sat Sep 23 00:03:13 2017
Dumping diagnostic data in directory=[cdmp_20170923000313], requested by (instance=1, osid=19049 (J000)), summary=[incident=90555].
Use ADRCI or Support Workbench to package the incident.
See Note 411.1 at My Oracle Support for error and packaging details.

Sat Sep 23 00:03:14 2017
Errors in file /u01/app/oracle/diag/rdbms/*****/*****1/incident/incdir_90554/*****1_j000_19049_i90554.trc:
ORA-04030: 169040 bayt ayrýlmaya çalýþýlýrken iþlem belleði tükendi (pga heap, kgh stack)
ORA-04030: 16328 bayt ayrýlmaya çalýþýlýrken iþlem belleði tükendi (koh-kghu call , pmuccst: adt/record)
Errors in file /u01/app/oracle/diag/rdbms/*****/*****1/trace/*****1_j000_19049.trc (incident=90556):
ORA-04030: 311832 bayt ayrýlmaya çalýþýlýrken iþlem belleði tükendi (pga heap, control file i/o buffer)
ORA-04030: 16328 bayt ayrýlmaya çalýþýlýrken iþlem belleði tükendi (koh-kghu call , pmuccst: adt/record)
Incident details in: /u01/app/oracle/diag/rdbms/*****/*****1/incident/incdir_90556/*****1_j000_19049_i90556.trc
Use ADRCI or Support Workbench to package the incident.
See Note 411.1 at My Oracle Support for error and packaging details.

Sorunun nedeni vm sunuculardaki max_map_count parametresi ve db üzerindeki  _realfree_heap_pagesize (12.1) –  _realfree_heap_pagesize_hint (11.2) hidden parametreleri.

Parametlerin mevcut değerlerini kontrol ediyorum;

[root@rac0 ~]# more /proc/sys/vm/max_map_count
65530

_realfree_heap_pagesize -> 65530
Bu değerlerin anlamı, bir PL/SQL session OS üzerinde maximum 4GB’lık bir PGA alanı kullanabilir. Bu değer aşıldığı zaman ORA-04030 hatası alınmaktadır.
Çözüm olarak bu parametreler kademeli olarak arttırılabilir. Benim sistemimde yeteri kadar memory olduğu için bu değerleri 524288 (32GB’a tekabül ediyor) olarak set ettim.
vi /etc/sysctl.conf
.
.
.
 vm.max_map_count=524288
11.2 için;
alter system set "_use_realfree_heap "=TRUE scope=spfile;

alter system set "_realfree_heap_pagesize_hint "=524288 scope=spfile;
12.1 için;
alter system set "_use_realfree_heap "=TRUE scope=spfile;

alter system set "_realfree_heap_pagesize "=524288 scope=spfile;

Böylelikle sorun çözülmüş oldu.

 

Kaynak:

PLSQL Procedure Causing ORA-04030: (pga heap,control file i/o buffer) And ORA-04030: (koh-kghu sessi,pmuccst: adt/record) or ORA-04030: (koh-kghucall ,pmucalm coll) Errors (Doc ID 1325100.1)

MySQL Master-Slave Replication

 

Master Konfigürasyonu

1. /etc/my.cnf dosyasına aşağıdaki parametreler eklenir

log-bin=mysql-bin
server-id=1
binlog-do-db=erman -> erman ismindeki database replike edilecek.

2. mysql restart edilir

systemctl restart mysqld

3. slave sunucudan master’a başlanıp bin log’ları almak için bir user create edilir.

CREATE USER 'SLAVEUSR'@'%' IDENTIFIED BY 'slave123';
GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'SLAVEUSR'@'%' IDENTIFIED BY 'slave123';
FLUSH PRIVILEGES;

4. Master database’de kesinti almak gerekmektedir. Replike edilecek database’e bağlanılıp tüm tablolar lock’lanır. Daha sonra master sunucunun status bilgisi alınıp kenara not edilir.

mysql> USE erman;
mysql> FLUSH TABLES WITH READ LOCK;
mysql> SHOW MASTER STATUS\G
*************************** 1. row ***************************
 File: mysql-bin.000007
 Position: 154
 Binlog_Do_DB: erman
 Binlog_Ignore_DB: 
Executed_Gtid_Set: 
1 row in set (0.00 sec)

Datanın Slave Sunucusuna Atılması

Bu işlem için mysqldump ya da direk OS üzerindeki rsync komutu kullanılabilir. Ben mysqldump ile işlemi gerçekleştiriyorum.

1. mysqldump ile erman database’inin tamamı dışarı çıkartılır.

mysqldump -h 10.0.3.191 -u root -pmysql123 erman > erman_database.sql

2. erman_database.sql dosyası slave sunucusuna scp ile atılır.

scp erman_database.sql root@10.0.3.192:/root

3. erman database’inin t anındaki hali mysqldump ile dışarı alındığı için artık production’da table’lar unlock edilebilir.

mysql> USE erman;
mysql> UNLOCK TABLES;

Slave Konfigürasyonu

1. erman isminde bir database create edilir.

mysql> use erman;
mysql> create database erman;

2. alınan dump restore edilir

mysql -u root -pmysql123 erman < /root/erman_database.sql

3. /etc/my.cnf dosyasına aşağıdaki parametre eklenir.

server-id=5

4. mysql restart edilir

systemctl restart mysqld

5. slave’e bağlanılıp replikasyon başlatılır. Daha önce master’dan alınan status bilgisinden faydalanılır.

mysql> stop slave;
mysql> CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='10.0.3.191',
    MASTER_USER='SLAVEUSR', --> büyük/küçük harf duyarlı 
    MASTER_PASSWORD='slave123',
    MASTER_LOG_FILE='mysql-bin.000007',
    MASTER_LOG_POS=154;
mysql> start slave;

6. replikasyon kontrol edilir. Slave_IO_Running ve Slave_SQL_Running parametrelerinin YES olması ve herhangi bir error olmaması gerekmektedir.

mysql> show slave status\G
*************************** 1. row ***************************
 Slave_IO_State: Waiting for master to send event
 Master_Host: 10.0.3.191
 Master_User: SLAVE_USER
 Master_Port: 3306
 Connect_Retry: 60
 Master_Log_File: mysql-bin.000007
 Read_Master_Log_Pos: 668
 Relay_Log_File: rhelmysql2-relay-bin.000002
 Relay_Log_Pos: 834
 Relay_Master_Log_File: mysql-bin.000007
 Slave_IO_Running: Yes
 Slave_SQL_Running: Yes
 Replicate_Do_DB: 
 Replicate_Ignore_DB: 
 Replicate_Do_Table: 
 Replicate_Ignore_Table: 
 Replicate_Wild_Do_Table: 
 Replicate_Wild_Ignore_Table: 
 Last_Errno: 0
 Last_Error: 
 Skip_Counter: 0
 Exec_Master_Log_Pos: 668
 Relay_Log_Space: 1046
 Until_Condition: None
 Until_Log_File: 
 Until_Log_Pos: 0
 Master_SSL_Allowed: No
 Master_SSL_CA_File: 
 Master_SSL_CA_Path: 
 Master_SSL_Cert: 
 Master_SSL_Cipher: 
 Master_SSL_Key: 
 Seconds_Behind_Master: 0
Master_SSL_Verify_Server_Cert: No
 Last_IO_Errno: 0
 Last_IO_Error: 
 Last_SQL_Errno: 0
 Last_SQL_Error: 
 Replicate_Ignore_Server_Ids: 
 Master_Server_Id: 1
 Master_UUID: 9f961063-985a-11e7-bd07-005056a6c747
 Master_Info_File: /data/master.info
 SQL_Delay: 0
 SQL_Remaining_Delay: NULL
 Slave_SQL_Running_State: Slave has read all relay log; waiting for more updates
 Master_Retry_Count: 86400
 Master_Bind: 
 Last_IO_Error_Timestamp: 
 Last_SQL_Error_Timestamp: 
 Master_SSL_Crl: 
 Master_SSL_Crlpath: 
 Retrieved_Gtid_Set: 
 Executed_Gtid_Set: 
 Auto_Position: 0
 Replicate_Rewrite_DB: 
 Channel_Name: 
 Master_TLS_Version: 
1 row in set (0.00 sec)

7. test amaçlı tablo create edilerek test yapılır.

Node1

mysql> use erman;
mysql> create table test (id integer);
mysql> insert into test values(1);
mysql> insert into test values(2);
mysql> commit;

Node2

mysql> use erman;
mysql> select * from test;
+------+
| id |
+------+
| 1 |
| 2 |
+------+
2 rows in set (0.00 sec)

Reset MySQL root password (without old password)

 1. stop mysql
systemctl stop mysqld

2. add skip-grant-tables parameter to /etc/mycnf

vi /etc/my.cnf
.
.
.
skip-grant-tables

3. start mysql

systemctl start mysqld

4. connect mysql without password

[root@rhelmysql1 ~]# mysql -u root
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 6
Server version: 5.7.19 MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>

5. change root password

mysql> UPDATE mysql.user
 -> SET authentication_string = PASSWORD('root123'), password_expired = 'N'
 -> WHERE User = 'root';
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 1

mysql> commit;
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

6. restart mysql

systemctl restart mysqld

7. connect mysql with new password

[root@rhelmysql1 ~]# mysql -u root -proot123
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 19
Server version: 5.7.19 MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>

MySQL Commercial Kurulumu

1. mysql,mariadb ya da percona yüklü mü onu kontrol et

sudo rpm -qa | egrep -i "(Maria|MySQL|Percona)"
yum remove mariadb-libs-5.5.52-1.el7.x86_64

2. unzip binary

[root@rh7node1 mysql]# unzip V839934-01.zip 
Archive: V839934-01.zip
 extracting: mysql-commercial-client-5.7.17-1.1.el7.x86_64.rpm 
 extracting: mysql-commercial-embedded-5.7.17-1.1.el7.x86_64.rpm 
 extracting: mysql-commercial-test-5.7.17-1.1.el7.x86_64.rpm 
 extracting: mysql-commercial-embedded-compat-5.7.17-1.1.el7.x86_64.rpm 
 extracting: mysql-commercial-libs-5.7.17-1.1.el7.x86_64.rpm 
 extracting: mysql-commercial-libs-compat-5.7.17-1.1.el7.x86_64.rpm 
 extracting: mysql-commercial-common-5.7.17-1.1.el7.x86_64.rpm 
 extracting: mysql-commercial-embedded-devel-5.7.17-1.1.el7.x86_64.rpm 
 extracting: mysql-commercial-server-5.7.17-1.1.el7.x86_64.rpm 
 extracting: mysql-commercial-devel-5.7.17-1.1.el7.x86_64.rpm 
 extracting: README.txt

3. install rpms

[root@rh7node1 mysql]# rpm -ivh mysql-commercial-{server,client,common,libs}-*
warning: mysql-commercial-server-5.7.17-1.1.el7.x86_64.rpm: Header V3 DSA/SHA1 Signature, key ID 5072e1f5: NOKEY
Preparing... ################################# [100%]
Updating / installing...
 1:mysql-commercial-common-5.7.17-1.################################# [ 20%]
 2:mysql-commercial-libs-5.7.17-1.1.################################# [ 40%]
 3:mysql-commercial-client-5.7.17-1.################################# [ 60%]
 4:mysql-commercial-server-5.7.17-1.################################# [ 80%]
 5:mysql-commercial-libs-compat-5.7.################################# [100%]

 

4. change configuration

vi /etc/my.cnf
datadir=/mnt/sql
port=3306
bind-address = 10.1.1.150
chown -R mysql:mysql /mnt/sql

5.  install mysql

[root@rh7node1 sql]# mysql_install_db --user=mysql --datadir=/mnt/sql/mysql
2017-03-12 21:40:59 [WARNING] mysql_install_db is deprecated. Please consider switching to mysqld --initialize
[root@rh7node1 sql]# ls -l mysql/
total 110916
-rw-r----- 1 mysql mysql 56 Mar 12 21:41 auto.cnf
-rw------- 1 mysql mysql 1676 Mar 12 21:41 ca-key.pem
-rw-r--r-- 1 mysql mysql 1075 Mar 12 21:41 ca.pem
-rw-r--r-- 1 mysql mysql 1079 Mar 12 21:41 client-cert.pem
-rw------- 1 mysql mysql 1676 Mar 12 21:41 client-key.pem
-rw-r----- 1 mysql mysql 413 Mar 12 21:41 ib_buffer_pool
-rw-r----- 1 mysql mysql 12582912 Mar 12 21:41 ibdata1
-rw-r----- 1 mysql mysql 50331648 Mar 12 21:41 ib_logfile0
-rw-r----- 1 mysql mysql 50331648 Mar 12 21:40 ib_logfile1
drwxr-x--- 2 mysql mysql 2048 Mar 12 21:41 mysql
drwxr-x--- 2 mysql mysql 2048 Mar 12 21:41 performance_schema
-rw------- 1 mysql mysql 1680 Mar 12 21:41 private_key.pem
-rw-r--r-- 1 mysql mysql 452 Mar 12 21:41 public_key.pem
-rw-r--r-- 1 mysql mysql 1079 Mar 12 21:41 server-cert.pem
-rw------- 1 mysql mysql 1676 Mar 12 21:41 server-key.pem
drwxr-x--- 2 mysql mysql 2048 Mar 12 21:41 sys

6. start mysql service

service mysqld start

7. find default password

[root@rh7node1 mysql]# cd
[root@rh7node1 ~]# cat .mysql_secret
# Password set for user 'root@localhost' at 2017-03-12 21:40:59 
h#ARI)Hb6p-H

8. change mysql root password

mysql -u root -p
set global validate_password_policy=LOW;
SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD('mysql123');

SET PASSWORD FOR 'root'@'%' = PASSWORD('mysql123');

UPDATE mysql.user
 SET authentication_string = PASSWORD('mysql123'), password_expired = 'N'
 WHERE User = 'root' AND Host = '%';
FLUSH PRIVILEGES;

9. create app user

CREATE USER 'monty'@'localhost' IDENTIFIED BY 'some_pass';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'monty'@'localhost'
 WITH GRANT OPTION;
CREATE USER 'erman'@'%' IDENTIFIED BY 'erman123';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'erman'@'%'
 WITH GRANT OPTION;

10. check character set

mysql -u root -p
SHOW VARIABLES LIKE 'character_set_system';

USE db_name;
SELECT @@character_set_database, @@collation_database;